Infància

El servei d’atenció domiciliària a la Infància s’adreça a nens i nenes que pateixen algun grau de dependència o risc, derivat de malalties cròniques, discapacitats o convalescència medico-quirúrgica, entre d’altres situacions.
Es tracta d’un servei d’atenció de suport i acompanyament familiar, que permeti el descans necessari i afavoreixi la conciliació amb obligacions familiars, socials i laborals, tant en el període d’hospitalització com en el de convalescència al domicili.
La FAD Sant Joan de Déu ofereix l’atenció a la infància en el propi domicili familiar o en centres sanitaris.