Atenció

Els serveis d’atenció domiciliària de la FAD-SJD són serveis de proximitat, d’atenció preventiva i de foment de l’autonomia personal. El suport a les persones té especial valor quan s’individualitzen les accions en els seus mateixos domicilis, realitats o entorns habituals.

La FAD-SJD emmarca la prestació dels seus serveis cap a aspectes socials i sanitaris, entenent que la pèrdua d’autonomia, la dependència i les malalties cròniques associades, són més freqüents en les etapes de l’envelliment i del sobre-envelliment, però no són exclusives d’aquestes etapes; també poden afectar a persones d’altres edats.  En qualsevol cas es parla de la llar com a centre de les cures.

El model d’atenció de la FAD-SJD és un model humanista centrat en la persona, fent seus elements clau com la integració, la participació de la persona / família, la col·laboració entre professionals, la transversalitat i el continu assistencial.

Model d’atenció sociosanitari de la FAD