Àmbit retributiu

La retribució dels òrgans de Direcció de la Fundació d’Atenció a la Dependència SJD és:

  • MEMBRES DEL PATRONAT: D’acord amb els estatuts i la legislació vigent, els màxims responsables de l’entitat són els patrons que formen part de la Junta del Patronat. Aquests no perceben cap tipus de retribució, ni dinerària, ni en espècie per l’exercici del càrrec, d’acord amb la legislació de fundacions (article 332-10.1 del Codi civil de Catalunya).
  • MEMBRES DE L’EQUIP DIRECTIU: La retribució bruta dels diferents membres de l’equip directiu a l’any 2018 ha estat de: 176.850€